Laws and Medical Technology of stem cell and cell therapy

ขอเชิญแพทย์บุคลากรและสื่อมวลชนร่วมงานประชุมวิชาการกฎหมายการแพทย์แห่งชาติครั้งที่๑

Laws and Medical Technology of stem cell and cell therapy

วันที่  25-27  มีนาคม  2558

ณห้องประชุมแสงสิงแก้วอาคาร๑ชั้น๑

ตึกกรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข

จัดโดยกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข

 

นำการบรรยายโดย  ศ.นพ.ยงยุทธ  วัชรดุลย์  ราชบัณฑิต, รองศาสตราจารย์สิวลี   ศิริไล, นพ. ชัชดนัย  มุสิกไชย, นพ.สมเกียรติ โพธิสัตย์, นพ.กฤษณพงศ์ มโนธรรม, ผศ.นพ.สืบสาย คงแสงดาว, พญ.ทพญ.กรรณิกา ชูเกียรติมั่น, ทพ.วิทยา ยินดีเดช, นพ.วิรัตน์ คงเจริญสมบัติ, พญ.สุณิสา สินธุวงศ์, นพ.สมนึก   ศิริพานทอง, นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา, นพ.พัฒนา  เต็งอำนวย, ศ. ดร.สำรี    มั่นเขตต์กร, ศ.นพ.ศุภชัย   ไชยธีระพันธ์, นาวาอากาศตรี นพ.บุญเรือง  ไตรเรืองวรวัฒน์, ผศ.ดร.นพ.นิพัญจน์  อิศรเสนา ณ อยุธยา, ศ.นพ.สุรพล อิสรไกรศีล, นพ.สุรเดช  หงส์อิง, พญ.อรพรรณ์  เมธาดิลกกุล, ผศ.นพ.ถนอม  บรรณประเสริฐ, นพ.เทวัญ  ธานีรัตน์, นายสุกฤษฎ์ กิติศรีวรพันธ์ , พลอากาศตรี นพ.ขวัญชัย  เศรษฐนันท์, ศ.พญ. ละอองศรี  อัชชนียะสกุล, นพ.อุกฤษ  ฉวีวรรณกร, นพ.ธนวรรฒน์    โชติมา, แพทย์หญิงอรวรรณ  กิจเชวงกุล, นพ.บัญชา แดงเนียม, รองศาตราจารย์ ดร. นัยพินิจ  คชภักดี, นพ.กัณฑ์อเนก  แก้วทวีทรัพย์, แพทย์หญิงเชิดชู อริยศรีวัฒนา, พลตรีหญิงพูลศรี  เปาวรัตน์, พ.ต.ท.ฐิชาลักษณ์  ณรงค์วิทย์ 

 

 

ลงทะเบียนฟรี! 025906378, 025906381 (dmsplan@hotmail.com)

หมายเหตุ...รายละเอียดเพิ่มเติมตามกำหนดการ