คณะกรรมการสมาคมเซลล์บำบัดไทย

ศ.ดร.นายแพทย์สมศักดิ์ วรคามิน
นายกสมาคมเซลล์บำบัดไทย
นายแพทย์ขวัญชัย เศรษฐนันท์
อุปนายก
ว่าที่ ร.ต.ต.นายแพทย์บัญชา แดงเนียม
เลขาธิการสมาคม
แพทย์หญิงพริมรตา ติยะจินดา
กรรมการ
นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิรินุกูล
กรรมการ
นายแพทย์ศิต เธียรฐิติ
กรรมการ
แพทย์หญิงมัลลิกา เตโชฬาร
กรรมการ
นายแพทย์กัณฑ์อเนก แก้วทวีทรัพย์
กรรมการ
นายแพทย์สมนึก ศิริพาทอง
กรรมการและประชาสัมพันธ์
นางสาวถนอมจิต ฮงทอง
กรรมการและเหรัญญิก